Μείωση Τέλους Έκθεσης Έρευνας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Με στόχο την υποστήριξη της εφευρετικής κοινότητας και της Καινοτομίας
ευρύτερα, μέσα στην παρούσα δύσκολη οικονομική συνθήκη, σας
ενημερώνουμε πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στη συνεδρίαση της 04.06.2020, αποφάσισε τη μείωση
του Τέλους σύνταξης Έκθεσης Έρευνας κατά ποσοστό 33%, δηλαδή
κατά 100€, και τη διαμόρφωσή του στο ποσό των 200€ για τη χρονική
περίοδο από 15.06.2020 έως και 31.12.2020.

Η μείωση του Τέλους Έκθεσης Έρευνας, σε συνδυασμό με τις λοιπές
ρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από τον ΟΒΙ, (νέα εφαρμογή
ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων και πληρωμής Τελών και
αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που αφορά στη
απαλλαγή της φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην
παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας), στοχεύει στην ενθάρρυνση
της υποβολής αιτήσεων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και στην εξυπηρέτησή
όλων των ενδιαφερόμενων με απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και
παροχή οικονομικών κινήτρων.

Σχετικά με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ):
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) λειτουργεί από το 1988 και είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία των δικαιωμάτων των βιομηχανικών σχεδίων. Σκοπός του ΟΒΙ είναι να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται και η παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων, στους περισσότερους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. O OBI συνεργάζεται με άλλους ομοειδείς Οργανισμούς διεθνώς όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *